در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 38 علوم چهارم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 38 علوم چهارم

1ــ سه لیوان بردارید و آنها را شماره گذاری کنید.

2ــ درون لیوانها به ترتیب شماره تا نیمه آب سرد، آب نیم گرم و آب گرم بریزید.

3ــ دو انگشت دست راست خود را درون لیوان آب گرم و دو انگشت دست چپ تان را درون لیوان آب سرد قرار دهید و تا بیست بشمارید؛ چه احساسی دارید؟

انگشتان دست راست گرم و انگشتان دست چپ سرد هستند.

4ــ همان انگشت ها را درون لیوان آب نیم گرم (لیوان شماره ی 2) قرار دهید؛ چه احساسی دارید؟ یادداشت کنید.

انگشتی که داخل آب سرد بود آب نیم گرم را سرد و انگشتی که داخل آب گرم بود آن را گرم حس می‌کند

برچسب شده در: