در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 38 مطالعات هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 38 مطالعات هفتم

1. به نظر شما با توجه به آنچه دربارۀ سرگذشت پول گفته شد کدام شکل مبادلۀ پول بهتر است؟

به نظر من خرید اینترنتی بهترین شکل مبادله پول است.

آیا راه های دیگری نیز برای مبادله می شناسید؟

خرید با استفاده از کارت های خرید اعتباری – استفاده از پول های کاغذی