در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 38 مطالعات پنجم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 38 مطالعات پنجم

5. چرا در اطراف شهرهای بزرگ، صنایع مصرفی زیادی تأسیس می شود؟

از آنجایی که شهرهای بزرگ جمعیّت بیشتری نسبت به شهرهای کوچک دارند، بنابراین کارخانه‌دارها برای کسب سود بیشتر، کارخانه‌های خود را در نزدیکی شهرهای بزرگ تأسیس می کنند.

6. معیّن کنید کدام صنایع زیر مصرفی و کدام مادر هستند.

(پتروشیمی)

صنعت مادر

(فرش)

صنعت مصرفی

(کفش)

صنعت مصرفی

(قند و شکر)

صنعت مصرفی

7. به نقشه ی پراکندگی صنایع و معادن ایران توجّه کنید. برای هریک از صنایع دو شهر را نام ببرید.

پتروشیمی:                                  ذوب آهن و فولاد:                                 ماشین سازی:

پتروشیمی: بندر ماهشهر – بندر امام خمینی

 ذوب آهن و فولاد: اصفهان – اهواز

ماشین سازی: اراک – تبریز