در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 39 تفکر و سبک زندگی هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 39 تفکر و سبک زندگی هشتم

هدفی را برای خود مشخص کنید و فهرستی از کارهایی را که برای رسیدن به آن لازم است، بنویسید.

هدف: من می خواهم یک دارو ساز شوم.

1- درسم را به خوبی می خوانم.

2- اراده و پشتکار قوی داشته باشم.

3- شور و اشتیاق بسیار برای رسیدن به هدفم.

4- تلاش بسیار برای یادگیری.

5- موفقیت در رسیدن به هدفم.

فعالیت در منزل

با پرسش از والدین خود دربارۀ علت موفقیت یک مرد و یا زن موفق در بین نردیکان خود تحقیق کنید و نتیجه را به کلاس ارائه دهید.

برای مثال فردی می تواند در راه اندازی یک کسب وکار موفق باشد که پشتکار داشته باشد. باید با ارادۀ قوی شروع کند و از زمین خوردن نترسد و اگر زمین خورد دوباره دست بر زانو بگیرد و از نو شروع کند و از سرزنش اطرافیان نهراسد و از تلاش کردن خسته نشود.