در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 39 علوم سوم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 39 علوم سوم

درباره ی راه های عملی برای صرفه جویی در مصرف آب گفت و گو کنید و راه حل پیشنهاد دهید. یکی از راه حل ها را به مدت یک هفته عمل کنید و نتیجه را گزارش کنید.

1- موقع مسواک زدن شیر آب را باز نگذارید.

2- هنگام استحمام شیر آب را باز نگذارید.

3- برای آبیاری درختان و گل ها از روش آبیاری قطره ای استفاده کنیم.

4- تمام شیر ها، اتصالات و شلنگ ها را کنترل کنیم تا از نشتی آب جلوگیری کنیم.

5- از آب آشامیدنی برای آبیاری فضای سبز استفاده نکنیم.

6- به جای شستن اتومبیل با شلنگ آب، از سطل آب استفاده کنیم.

برچسب شده در: