در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 39 فیزیک دهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 39 فیزیک دهم

آزمایشی طراحی و سپس اجرا کنید که به کمک آن بتوان نشان داد فشار در یک عمق معین از مایع به جهت گیری سطحی که فشار به آن وارد می شود بستگی ندارد.

جواب فعالیت صفحه 39 فیزیک دهم
جواب فعالیت صفحه 39 فیزیک دهم

مطابق شکل زیر، در ظرف دو سوراخ هم سطح ایجاد می کنیم. می بینیم که حجم آب خروجی از هر دو سوراخ به یک اندازه است. در نتیجه، فشار در یک عمق معین از سطح مایع به جهت گیری سطح که فشار به آن وارد می شود بستگی ندارد.

فقط بایستی توحه کنیم که :

الف) هر چه پوسته را در عمق بیشتری قرار بدهیم فشار بیشتر شده و بالعکس

ب) در نقاط هم عمق اگر جریان نباشد فشار  یکسان است.

پ) طبق اصل پاسکال  فشار وارد بر مایعات به تمامی نقاط آن منتقل می شود پس فشار به شکل و جهت قرار گیری پوسته وابسته نیست بلکه فقط با عمق در ارتباط است

برچسب شده در: