در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 39 مطالعات نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 39 مطالعات نهم

4- شما کدام‌یک از دو دیدگاه مطرح شده در بالا، درباره قطع درختان آمازون را ترجیح می‌دهید. درباره دلایل خود در کلاس گفت‌وگو کنید.


با هر دو دیدگاه، زیرا در هنگام استفاده از جنگل های آمازون می توان از آن عاقلانه استفاده کرد تا مشکل زیادی برای آب و هوای سیاره زمین ایجاد نشود.

5. هرساله تعداد زیادی درخت برای تولید کاغذ قطع می شود. با یکدیگر درباره راه های کاهش … استفاده می شود، گفت وگو کنید و نتایج آن را در کلاس بیان کنید.

می توان از کتاب های صوتی و الکترونیکی استفاده کرد، تجهیز مدارس به تبلت و قلم و…