در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 39 مطالعات هفتم همراه شما حالا درسی ها هستیم.

جواب فعالیت صفحه 39 مطالعات هفتم

٣. به مدت چند هفته به کالاهایی که مصرف میکنید دقت کرده و برچسب آنهایی را که نشان استاندارد دارند به کلاس بیاورید.بین دو کالای مشابه که یکی مهر استاندارد دارد و دیگری ندارد کدام را انتخاب می کنید؟ چرا؟

کالایی که دارای هر استاندارد باشد استفاده می کنم. چون این کالاها توسط سازمان استاندارد در تمام زمینه ها بررسی شده و کیفیت آن ها مورد ارزیابی قرار گرفته است.

4. آیا می دانید علامت روبه رو چیست؟ دربارۀ آن تحقیق کنید.

جواب فعالیت صفحه 39 مطالعات هفتم
جواب فعالیت صفحه 39 مطالعات هفتم

علامت سیب سلامت است.

مفهوم سیب سلامت:

به دلیل این که سیب نشانه ی سلامتی است، سازمان غذا و دارو این نشان را برگزیده است. این نماد از دو رنگ آبی و سبز تشکیل شده است.

برگ سبز  که به شکل چشم در میان لوگوی سیب سلامت و به رنگ سبز طراحی شده بیانگر نظارت سازمان غذا و دارو در جهت سلامت مصرف کننده ها است.

اگر دقت کنید این سیب به شکل حروف F , D  طراحی شده است که در سمت چپ F حرف اول  FOOD به معنای غذا است. و در سمت راست D حرف اول کلمه ی DRUG به معنی دارو می باشد.