در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 39 نگارش یازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 39 نگارش یازدهم

دربارۀ یکی از موضوعاتی که در مرحلۀ قبل انتخاب کرده اید، فکر کنید و واژه های مرتبط با آن را بنویسید.

عاشورا :

ایرانیان، عزاداری، حسین، ضحاک، ظلم ستیزی، شهر و رستا، مظلوم، شب، سیاوش، زینب، ماه محرم

زمان و مکان:

محرم – شب  ،  سال – شهر  ،  روستا – کربلا

فضای نوشته:

عزاداری  ،  مظلومیت  ،  خاموشی  ،  گردابی هایل

جزئیات :

پرچم  ،  لباس سیاه  ،  طبل و دهل  ،  علم و برق