در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 4 دفاعی دهم همراه شما هستیم.

با توجه به ستون اول جدول، ستون دوم آن را کامل کنید.

جواب فعالیت صفحه 4 دفاعی دهم

برچسب شده در: