در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 4 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 4 ریاضی هشتم

در جاهای خالی علامت «+» یا «-» را طوری قرار دهید که حاصل عبارت زیر، بزرگ‌ترین مقدار ممکن شود.

در زیر، چهار پاسخ به این مسئله داده شده که فقط یکی از آنها درست است. آن را مشخص کنید و دلیل نادرست بودن پاسخ‌های دیگر را هم توضیح دهید.

image 217

علامت ها را چنان انتخاب میکنیم که بجز عدد اول بقیه اعداد علامتی مثبت داشته باشند. این انتخاب در پاسخ سوم رخ داده است و لذا جواب بزرگترین مقدار ممکن برابر ۱۳ است.

گام به گام سایر صفحات درس یادآوری عدد های صحیح

برچسب شده در: