در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 4 ریاضی پنجم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 4 ریاضی پنجم

1- معلّم کارت‌های عددهای 1، 4، 7 و 9 را به دانش آموزان داد. سپس، از آنها خواست که با آن عددها دو عدد دو رقمی مختلف بسازند و حاصل ضرب آنها را به دست آورند.

صدیقه این عددها را ساخت:

جواب فعالیت صفحه 4 ریاضی پنجم

مائده این عددها را ساخت:

جواب فعالیت صفحه 4 ریاضی پنجم

الف) حاصل ضرب کدام یک از دو عدد بزرگ‌تر است؟


حاصل ضرب

47

×

91

بزرگ‌تر از

79

×

14 است.

ب) شما هم با کارت‌ها دو عدد دورقمی بسازید و حاصل ضرب آنها را به دست آورید.

97

×

41

=

3977

پ) اگر بخواهید بزرگ‌ترین حاصل ضرب عددهای دورقمی را به دست آورید، کدام دو عدد را انتخاب می‌کنید؟

اعداد 91 و 74
برای پیدا کردن جواب، در کلاس با دوستانتان گفت وگو کنید.

هر چقدر دهگان‌ها بزرگ‌تر باشند حاصل ضرب اعداد بزرگ‌تر می‌شود.

2- حاصل جمع و تفریق‌ها را مانند نمونه انجام دهید و روش کار خود را بنویسید.

300 یعنی 3 تا صدتایی، پس 3 تا به 5 اضافه می‌کنیم.

400 یعنی چهار تا صد‌تایی پس 4 تا صدتایی به 5 صدتایی اضافه می‌کنیم که می‌شود 927 سپس یک واحد از آن کم می‌کنیم.

701-600=100+1

600 یعنی شش تا صد‌تایی پس 6 تا صدتایی به 7 صدتایی اضافه می‌کنیم که می‌شود 501 (ارزش عدد یک تغییر نمی‌کند.)

جواب فعالیت صفحه 4 ریاضی پنجم
جواب فعالیت صفحه 4 ریاضی پنجم

3- دو عدد داده شده را مقایسه کنید و راه حلّ خود را توضیح دهید.

جواب فعالیت صفحه 4 ریاضی پنجم
جواب فعالیت صفحه 4 ریاضی پنجم

4- می‌خواهیم 800 مهره را به 20 دسته‌ی مساوی تقسیم کنیم. برای این کار، می‌توانیم ابتدا مهره‌ها را به 10 دسته تقسیم کنیم؛ یعنی در هر دسته چند تا مهره؟ 80

800÷10=80

سپس تعداد مهره‌های هر دسته را نصف می‌کنیم.

2

÷

40

=

80

حالا تقسیم‌های زیر را انجام دهید.

جواب فعالیت صفحه 4 ریاضی پنجم
جواب فعالیت صفحه 4 ریاضی پنجم

۵- تقسیم های زیر را انجام دهید.

جواب فعالیت صفحه 4 ریاضی پنجم
جواب فعالیت صفحه 4 ریاضی پنجم

برچسب شده در: