در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 4 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 4 ریاضی چهارم

1- الگوی شمردن 1000 تا 1000 تا را ادامه دهید.

جواب فعالیت صفحه 4 ریاضی چهارم

9000 و 8000 و 7000 و 6000 و 5000 و 4000 و 3000 و 2000 و 100

2- هر مکعّب نشان دهنده‌ی عدد 1000 است. عددی را که هر شکل نشان می‌دهد، بنویسید.

جواب فعالیت صفحه 4 ریاضی چهارم

10000 (یک ده هزارتایی)

جواب فعالیت صفحه 4 ریاضی چهارم

5000

جواب فعالیت صفحه 4 ریاضی چهارم

4000

جواب فعالیت صفحه 4 ریاضی چهارم

1000

اگر 10 مکعّب 1000 تایی را کنار هم قرار دهیم، چه عددی درست می‌شود؟


با حروف: ده هزار
با رقم: 10000

3- شکل زیر چه عددی را نشان می‌دهد؟

جواب فعالیت صفحه 4 ریاضی چهارم

با حروف : بیست هزار
با رقم: 20000

4- هر یک از شکل‌های زیر چه عددی را نشان می‌دهد؟

جواب فعالیت صفحه 4 ریاضی چهارم
جواب فعالیت صفحه 4 ریاضی چهارم

43000

جواب فعالیت صفحه 4 ریاضی چهارم

32000 ریال

جواب فعالیت صفحه 4 ریاضی چهارم

14000

گام به گام سایر صفحات درس عدد نویسی