در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 40 تفکر و سبک زندگی هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 40 تفکر و سبک زندگی هشتم

1- آداب یعنی چه؟

به همه ی روش های نیکو و پسندیده که نشان دهندۀ ادب است، آداب گفته می شود. رسوم و عادات خوب و پسندیده هم آداب قلمداد می شود.

2- معاشرت یعنی چه؟

به رفتارهای درستی که باید در برخورد با یکدیگر در موقعیت های مختلف رعایت کنیم تا احترام و شأن و منزلت ما حفظ شود معاشرت می گویند.

3- منظور از آداب معاشرت چیست؟

آداب و روش های برخورد با دیگران را آداب معاشرت می گویند.