در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 40 زیست یازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 40 زیست یازدهم

سال گذشته با ساختار بافت پیوندی و اجزای آن آشنا شدید.

الف) با توجه به اطلاعات قبلی هر بافت پیوندی از چه بخش هایی تشکیل شده است؟

سلول ها، رشته ها و ماده زمینه ای

ب) مادۀ زمینه ای استخوان توسط چه بخشی ساخته می شود؟

بخش سلولی