در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 40 علوم ششم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 40 علوم ششم

image 123

به تصویرهای مختلف بالا نگاه کنید.

الف) در هر یک از تصویرها چه فعّالیّتی در حال انجام است؟

در همه تصاویر نیرویی بر جسمی وارد می شود.

ب) نتیجه ی این فعّالیّت بر روی جسم (توپ، تیر و… ) چیست؟

در برخی از فعّالیت ها باعث ایجاد حرکت و جابجایی جسم شده و در برخی دیگر باعث توقف حرکت آن شده است.

– وزنه‌برداری: حرکت جسم به سمت بالا به علت وارد کردن نیرو توسط ورزشکار

– تیراندازی: پرتاب تیر به سمت جلو به علت وارد کردن نیرو توسط ورزشکار

– پینگ پونگ: تغییر جهت حرکت توپ توسط راکت

– بادبادک هوا کردن: نیروی باد بر بادبادک وارد شده و موجب حرکت این جسم در هوا می‌شود.

– پرتاب موشک به فضا: غلبه بر نیروی جاذبه‌ٔ زمین توسط موشک و حرکت موشک در هوا

– تغییر جهت توپ: تغییر جهت توپ توسط دروازه‌بان

برچسب شده در: