در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 40 مطالعات هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 40 مطالعات هفتم

بحث و گفت وگو در کلاس:

5. جنبه هایی از مصرف گرایی را که در محل زندگی تان می بینید بیان کنید و دربارۀ آنها اظهار نظر نمایید.

تعویض وسایل منزل هر سال با توجه به مد در صورتی که هنوز سالم و تمیز هستند.

پذیرایی از مهمان ها با غذاهای رنگارنگ و متعدد

خرید وسایلی که اصلا نیازی به آن ها ندارند و صرفا برای چشم و هم چشمی است.

6.  مصرف گرایی چه آسیب های اخلاقی برای مردم ایجاد میکند؟

تشدید مشکلی به نام اسراف- حسادت- افزایش فاصله طبقاتی- دروغ- کم شدن صله ارحام- کم فروشی و گران فروشی و ….