در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 40 مطالعات پنجم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 40 مطالعات پنجم

1. پرس‌و‌جو کنید که پیش از اختراع اتومبیل، مردم از چه وسایلی برای حمل و نقل استفاده می کرده‌اند و این وسایل چه تفاوتی با وسایل حمل و نقل امروزی داشته‌اند؟

اسب (کالسکه)، الاغ، قاطر.

سرعت پایین تر، خستگی حیوان، عدم آلودگی محیط زیست

2. پیش از اختراع اتومبیل اگر در یک روستا فردی بیمار می شد چگونه می توانستند او را به درمانگاه برسانند؟ اگر در مسیر پستی و بلندی زیاد یا رودخانه وجود داشت چطور؟

با کالسکه، او را به درمانگاه می رساندند

در مسیر با پستی و بلندی های زیاد مجبور بودند با درشکه ببرند یا او را بر قاطر سوار می کردند و جا به جا می کردند. اگر رودخانه و یا دریا در مسیر داشتند، از کشتی و قایق استفاده می کردند.

3. انسان همواره در آرزوی سفر به کرات دیگر مثل کره ی مریخ بوده است. به نظر شما در آینده این امکان فراهم خواهد شد؟

بله؛ با پیشرفت علم و فناوری، دسترسی به این مهم نزدیک تر و امان پذیر تر شده است.