در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 41 تاریخ دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 41 تاریخ دوازدهم

بحث و گفت‌وگو
با توجه به این سخن ناصرالدین‌شاه که «… نه قشونی داریم و نه مهمات قشونی» و این گفتۀ میرزا علی‌خان امین‌الدوله که «ایران قشون منظم آبرومند می‌خواهد. ایران باید معابرش منظم باشد. هر ساعت سفارت‌خان های مراسلۀ بالا بلند به وزارت خارجه نفرستد که فلان ایل در فلان راه مال‌التجارۀ تبعۀ مرا سرقت کرد» (امین‌الدوله، خاطرات سیاسی، ص 69 و 258 )، در بارۀ تأثیرات و پیامدهای داخلی و خارجی فقدان ارتش حرف‌های و ثابت در دورۀ قاجار بحث و گفت‌وگو کنید.


– داخلی: ناامنی و در نتیجه رکود بازرگانی و کشاورزی، نابسامانی‌های اجتماعی و خونسردی‌های حکّام، گردن‌کشی ایلات، بروز آشوب‌های داخلی و …


– خارجی: نفوذ سیاسی، اقتصادی و نظامی هرچه بیشتر قدرت‌های خارجی در ایران از تصرف سرزمین‌های متعلق به کشور گرفته تا اخذ امتیازات اقتصادی، فرهنگی و حق کنسولی و …