جواب فعالیت صفحه ۴۱ ریاضی یازدهم فنی


haladars آبان 15, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه ۴۱ ریاضی یازدهم فنی

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 41 ریاضی یازدهم فنی همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 41 ریاضی یازدهم فنی

تابع خطی f(x)=ax+b را در نظر بگیرید. با استفاده از جئوجبرا مطابق دستورالعمل نرم‌افزار زیر، دو لغزنده برای a و b در نظر بگیرید.

1) با ثابت نگه‌داشتن a و تغییر مقادیر b، نمودار تابع چگونه تغییر می‌کند؟ وضعیت خط‌های به‌دست آمده، نسبت به هم چگونه است؟

محل تلاقی نمودار این توابع با محور y ها نقطه b است که با تغییر b، محل تلاقی روی محورy ها بالا و پایین می رود. همه این خطوط موازی اند، چون a تغییر نمی کند.

2) با ثابت نگه‌داشتن b، به ازای مقادیر مختلف a، نمودار تابع چگونه تغییر می‌کند؟

همه این توابع از نقطه ای به عرض b و طول صفر عبور می کنند و همدیگر را در این نقطه قطع می کنند و فقط شیب خطوط متفاوت است.

3) اگر a مثبت باشد، زاوهٔ خط با جهت مثبت محور طول‌ها چگونه است؟ اگر a منفی باشد، زاویهٔ خط با جهت مثبت محور طول‌ها چگونه است؟

زمانی که علامت a مثبت است نمودار (خط) با جهت مثبت محور طولها زاویه بین ۰ تا ۹۰ درجه می سازد و زمانی که علامت & منفی است نمودار (خط) با جهت مثبت محور طولها زاویه بین ۹۰ تا ۱۸۰ درجه می سازد.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه