در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 41 مطالعات هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 41 مطالعات هفتم

7- تحقیق کنید این علامت که بر روی برچسب بسته‌بندی برخی کالاها وجود دارد، نشانه چیست؟

جواب فعالیت صفحه 41 مطالعات هفتم

چرخه‌ی بازیافت – نشانه این است که کالایی که این علامت را دارد بسته‌بندی‌اش به محیط زیست بر می‌گردد و ضرری برای محیط زیست ندارد.