در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 42 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 42 ریاضی هفتم

1- مانند نمونه‌ها شکل را با حروف انگلیسی نام گذاری کنید.

جواب فعالیت صفحه 42 ریاضی هفتم

2- در شکل زیر نام خط‌ها، نیم خط‌ها و پاره خط‌ها را بنویسید و در صورت لزوم از راهبرد الگوسازی استفاده کنید.

image 310

3- در شکل مقابل نقاط B ،A و C روی یک خط قرار دارند.

image 311

4- در شکل زیر نقاط B ،A و C روی یک خط قرار ندارند.

image 312

گام به گام سایر صفحات درس روابط بین پاره خط ها

برچسب شده در: