در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 42 زیست دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 42 زیست دوازدهم

پدری گروه خونی O و مادری گروه خونی AB دارد.

چه ژن نمود و رخ نمودهایی برای فرزندان آنان پیش بینی می کنید؟

مربع پانت را رسم می کنیم:

image 48