جواب فعالیت صفحه ۴۲ علوم نهم


haladars مرداد 19, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه ۴۲ علوم نهم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 42 علوم نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 42 علوم نهم

تندی متوسط خودتان را هنگام رفتن از خانه به مدرسه حساب کنید. اگر با پای پیاده این فاصله را طی می کنید تعداد قدم های خود را از خانه تا مدرسه بشمارید. طول هر قدم را حدود 0/4 متر بگیرید. اگر با خودرو این فاصله را می پیمایید مسافت طی شده را از روی کیلومتر شمار خودرو بخوانید. در هر دو حالت زمان طی مسافت را به کمک ساعت یا زمان سنج اندازه بگیرید.

تندی متوسطمسافت (متر)مدت زمان (ثانیه)زمان پایانزمان شروعنوع حرکت
1/2 متر بر ثانیه = 3000 ÷ 6300630030008:207:30با پای پیاده
15 متر بر ثانیه = 420 ÷ 630063004208:228:15خودرو

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه