در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 43 جغرافیا یازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 43 جغرافیا یازدهم

1) کدام یک از عوامل فرسایش (آب جاری، یخچال، باد و امواج دریا) به صورت گسترده تر در سطح زمین فرسایش ایجاد کرده اند؟

آب جاری

2) به نظر شما هوازدگی شیمیایی در دامنه های غربی زاگرس بیشتر رخ می دهد یا نواحی مرکزی ایران؟ چرا؟

هوازدگی شیمیایی در دامنه های غربی زاگرس بیشتر رخ می دهد؛ زیرا در این نواحی آب بیشتری نسبت به نواحی مرکزی ایران دارد چرا که ناحیه زیادی از مناطق مرکزی ایران دارای آب و هوای خشک و نیمه خشک است.

3) الف) نمونه یا عکسی از هوازدگی فیزیکی، شیمیایی یا زیستی در منطقه زندگی تان تهیه کنید و به کلاس بیاورید.
ب) در صورتی که ذوق ادبی دارید، یکی از موضوعات آب جاری، باد و موج دریا را انتخاب کنید و دربارهٔ آن مطلبی در قالب یک قطعه نثر یا نظم ادبی بنویسید. در متن خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم به فرسایش اشاره کنید.

بر عهده شما!

4) بیندیشیم:  با توجه به آنچه درباره دامنه های شمالی و جنوبی البرز می دانید، فرسایش در دامنه های شمالی رو به جلگه های ساحلی بیشتر وقوع می یابد یا دامنه های جنوبی؟ چرا؟ دلیل بیاورید.

4) فرسایش در دامنه های شمالی رو به جلگه های ساحلی نسبت به دامنه های جنوبی بیشتر رخ می دهد؛ زیرا که در این مناطق آب فراوان یافت می شود و آب نیز باعث هوازدگی شیمیایی می شود که نتیجه آن فرسایش خاک است.