در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 43 ریاضی دهم فنی همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 43 ریاضی دهم فنی

1) وزن یک سکهٔ 5000 ریالی تقریباً 0/36 اونس است. یک سکهٔ 5000 ریالی را در دست بگیرید و وزن آن را برحسب گرم تخمین بزنید.

جواب فعالیت صفحه 43 ریاضی دهم فنی

2) برحسب تخمین خود بگویید 1 اونس تقریباً چند گرم است.

28 گرم

3) با مراجعه به اینترنت، وزن یک سکهٔ 5.000 ریالی را برحسب گرم پیدا کنید.

4) با در نظر گرفتن وزن یک سکهٔ 5.000 ریالی، هر اونس تقریباً چند گرم است؟

28 گرم