در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 45 ریاضی دهم انسانی همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 45 ریاضی دهم انسانی

1- کدام‌یک از رابطه‌ها که با نمودار پیکانی نمایش داده شده‌اند، تابع‌اند؟ چرا؟

e12c5fb2 3a1f 4548 b9ad e56f943e123d90141cce 80bf 47c1 a62f 544c24657979
تابع نیست، زیرا هر عضو مجموعه سمت چپ با دو عضو از مجموعه سمت راست مناظر است. مثلا ۲ با ۲- و۲تابع است، زیرا هر عضو مجموعه سمت چپ با یک عضو از مجموعه سمت راست متناظر است
1b765227 15d2 4764 ba7d 55feea939710f4163485 2a77 4f43 a866 04d5ce6f8c98
تابع نیست، زیرا عدد ۲ با دو عدد از مجموعه سمت راست (۴ و ۵) متناظر استتابع است، زیرا هر عضو مجموعه سمت چپ با یک عضو از مجموعه سمت راست متناظر است

2- کدام مجموعه از زوج مرتب‌ها، نمایش یک تابع است؟

F= {(2,3),(3,3),(4,3),(5,3)} (الف

تابع است.


G= {(4,1),(2,−1),(1,−1),(4,2)} (ب

تابع نیست

H= {(2,3)} (پ

تابع است


I= {(3,3)} (ت

تابع است


J= {(1,1),(2,2),(3,3),(2,4)} (ث

تابع نیست

3- کدام‌یک از رابطه‌ها که نمودار مختصاتی آنها رسم شده است، تابع‌اند؟ چرا؟

جواب فعالیت صفحه 45 ریاضی دهم انسانی
جواب فعالیت صفحه 45 ریاضی دهم انسانی

بالا سمت راست ؛ تابع است، زیرا تنها یک عضو دارد.


بالا وسط : تابع نیست، زیرا به ازای 2 = * y برابر دو مقداره و ۲ خواهد بود.


بالا سمت چپ : تابع است، زیرا هر عضو از مقادیر X (محور طولها) با یک عضو از مقادیر لا (محور عرض ها) متناظر است

پایین سمت راست : تابع نیست، زیرا به ازای 0 = y x برابر دو مقدار ۲- و ۲ خواهد بود.

پایین وسط:تابع است، زیرا هر عضو از مقادیر X (محور طولها) با یک عضو از مقادیر y (محور عرض ها) متناظر است


پایین سمت چپ: تابع نیست، زیرا به ازای 1 = Xه و برابر دو مقدار ۲- و ۲ خواهد بود

4- کدام یک از رابطه‌های تعریف شدهٔ زیر، تابع است و کدام تابع نیست؟ دلایل خود را بنویسید.

الف) رابطه‌ای که به هر شهر در ایران، سوغاتیِ آن شهر را نسبت می‌دهد. تابع است / تابع نیست

تابع نیست زیرا یک شهر ممکن است چندین نوع سوغاتی داشته باشد.


ب) رابطه‌ای که به هر فرد، روز تولد او را نسبت می‌دهد. تابع است / تابع نیست

تابع است زیرا هر فرد یک روز تولد دارد.


پ) رابطه‌ای که به هر شهر، نمایندهٔ آن شهر در مجلس شورای اسلامی را نسبت می‌دهد. تابع است / تابع نیست

پ) تابع نیست زیرا ممکن است یک شهر چند نماینده داشته باشد


ت) رابطه‌ای که به هر مسلمان، قبلهٔ او را نسبت می‌دهد. تابع است / تابع نیست

تابع است زیرا هر مسلمان یک قبله دارد.

جواب فعالیت صفحه 45 ریاضی دهم انسانی
جواب فعالیت صفحه 45 ریاضی دهم انسانی

با توجّه به فعالیت قبل و تعریف تابع می‌توان گفت:

– اگر رابطهٔ بین x و y را (x متغیر مستقل) به‌صورت جدولی و زوج مرتبی نمایش دهیم، در صورتی تابع است که هیچ دو زوج مرتب متمایزی با مؤلفه‌های اول برابر در آن وجود نداشته باشد.
– اگر رابطه از مجموعهٔ A به مجموعه‌ی B را با نمودار پیکانی نمایش دهیم، در صورتی این رابطه تابع است که از هر عضو A دقیقاً یک پیکان خارج شود.
– اگر نمودار مختصاتی یک رابطه رسم شود، در صورتی این رابطه تابع است که هیچ دو نقطه‌ای روی خطی که موازی محور yها باشد، قرار نگیرند.