در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 45 علوم هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 45 علوم هشتم

تشریح بال مرغ 
یک بال مرغ کامل و سالم، تهیه و با کمک وسایل تشریح آن را بررسی کنید و انواع ماهیچه های جفت جفت و مفصل ها را در آن تشخیص دهید.

مانند دست انسان دارای یک استخوان در  بازو ودر ساعد: دارای دو استخوان می باشد در آن رباط وزرد پی را می توان مشخص کرد.

۱- مانند یک ضربه گیر عمل می کنند و نیروی وارده از طرف وزن بدن را در سطح بزرگ تری پخش می کنند.

۲- به رباط‌های اطراف زانو کمک می کنند تا زانو را پایدار نگه دارند.

برچسب شده در: