در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 46 جغرافیا یازدهم همراه شما هستیم.

1) بیندیشیم: به نظر شما بیشتر دره های ایران  Uشکل هستند یا  Vشکل ؟ چرا ؟

بیشتر دره های ایران V شکل اند به دلیل جوان بودن کوه های ایران

2) آیا تاکنون از یک غار یا چشمهٔ آهکی دیدن کرده اید؟ آن مکان را توصیف و شرح بازدید و مشاهدهٔ خود را در کلاس بیان کنید.

غاز نخجیر یکی از غارهای زیبای کشورمان است که دراستان مرکزی در نزدیک شهر دلیجان است و بسیار زیباست و…