در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 46 ریاضی سوم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 46 ریاضی سوم

1- علی آقا کشاورز است و یک قطعه زمین دارد. او نیمی از زمینش را گندم کاشته است. نیمی دیگر را دو قسمت کرده و در یک قسمت یونجه و در قسمت دیگر جو کاشته است. به سؤال‌های زیر پاسخ دهید.

– در چند قسمت از زمین گندم کاشته شده است؟ 2 قسمت از 4 قسمت مساوی. 

– در چند قسمت جو کاشته شده است؟ 1 قسمت از 4 قسمت مساوی. 

– در چند قسمت یونجه کاشته شده است؟ 1 قسمت از 4 قسمت مساوی.

image 214

2- فاطمه با نوار کاغذی که خودش آن را درجه‌بندی کرده بود، طول یک گیره‌ی کاغذ و یک پاک کن را اندازه گرفته است. جاهای خالی را پر کنید.

– طول گیره‌ی کاغذ 6 قسمت از 10 قسمت مساوی است. 

– طول پاک کن 8 قسمت از 10 قسمت مساوی است.

برچسب شده در: