در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 46 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 46 ریاضی هفتم

1- می‌دانیم در هر مثلث، مجموع زاویه‌ها برابر ∘180 است.

مثلث‌ها را با توجه به اندازهٔ زاویه‌هایشان به سه دسته تقسیم می‌کنیم:

– مثلث‌هایی که هر سه زاویهٔ آنها تند است.
– مثلث‌هایی که یک زاویهٔ راست دارند.
– مثلث‌هایی که یک زاویهٔ باز دارند.
چرا مثلث نمی‌تواند دو زاویهٔ راست داشته باشد؟


وقتی مجموع سه زاویه باید 180 درجه باشد نتیجه می‌گیریم مجموع دو زاویه باید از 180 درجه کمتر باشد.

2- می‌خواهیم در هر قسمت جدول مقابل یک مثلث رسم کنیم.
در کدام قسمت‌ها نمی‌توانیم مثلثی رسم کنیم؟
در قسمت‌هایی که می‌توانیم مثلث رسم کنیم، یک مثلث بکشید.

جواب فعالیت صفحه 46 ریاضی هفتم
جواب فعالیت صفحه 46 ریاضی هفتم

3- هریک از شکل‌های زیر یک چند ضلعی‌اند.

چند ضلعی‌هایی که هیچ زاویه بزرگ تر از °۱۸۰ ندارند، محدّب نامیده می‌شوند.

به چند ضلعی‌ای که دست کم یک زاویه بزرگ‌تر از °۱۸۰ داشته باشد، چند ضلعی مقعر می‌گویند.

چند ضلعی‌های مقعر (کاو) و محدّب (کوژ) را در شکل زیر مشخص کنید.

جواب فعالیت صفحه 46 ریاضی هفتم
جواب فعالیت صفحه 46 ریاضی هفتم

4- به چند ضلعی‌هایی که همهٔ ضلع‌ها و زاویه‌هایشان با هم مساوی است، چند ضلعی منتظم گفته می‌شود. کدام شکل در فعالیت قبل چند ضلعی منتظم بود؟ 

فقط شکل b

گام به گام سایر صفحات درس روابط بین زاویه ها

برچسب شده در: