در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 46 پیام های آسمانی نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 46 پیام های آسمانی نهم

به نظر شما در دوران ظهور امام زمان، چه تغییراتی در اخلاق مردم، ارتباط کشورهای مختلف بایکدیگر، پیشرفت های علمی و وضعیت اقتصادی جامعه رخ خواهد داد؟

در دوران ظهور امام زمان (عج) اخلاق مردم تبدیل به اخلاق الهی تبدیل می شود و به دنبال آن به دلیل یک رنگ شدن مردم ارتباطات ملل یکدست شده و وسعت می یابد. در نتیج عدالت حاکم می شود و بر اثر عوامل ذکر شده و تمرکز بر علم و دانش، دانش به حدّ اعلای خود می رسد.