در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 47 تاریخ دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 47 تاریخ دوازدهم

بحث و گفت و گو

به چند گروه 3 تا 5 نفره تقسیم شوید و دربارۀ این موضوع که شناخت گروه‌های اجتماعی دورۀ قاجار از چه جهاتی در فهم تاریخی ما از این دوره اهمیت دارد، با یکدیگر بحث و گفت‌وگو کنید. سپس، نمایندۀ هر گروه جمع بندی نظرات گروه را در کلاس ارائه دهد.

– میزان تأثیرگذاری این گروه‌ها در جامعهٔ ایران عصر قاجار

– شناخت روابط اجتماعی طبقات با یکدیگر

– فهم دورهٔ تاریخی انقلاب مشروطه

– نقش نیروهای خارجی در تحولات داخلی ایران