در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 47 مطالعات هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 47 مطالعات هفتم

5. اگر بخواهید از میدان انقلاب به تقاطع کارگر شمالی و بلوار کشاورز بروید، چه مسافتی (چند متر) را باید طی کنید؟

تقریبا 800 متر

۶. اگر بخواهید از میدان انقلاب تا چهارراه فلسطین بروید چند متر را طی می کنید؟ چند کیلومتر؟

تقریبا 1 کیلومت