در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 47 نگارش دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 47 نگارش دوازدهم

با توجه به متن «چراغ سبز» به پرسش های زیر پاسخ دهید.

الف) همان گونه که در پایۀ نهم خواندید بخش های اصلی متن شامل موضوع، مقدمه (زمینه چینی)، تنه (بدنه) و نتیجه (پایان بندی) است. این بخش ها را در متن مشخص کنید.

بند مقدمه: چراغ راهنما قرمز می شود ….. آیا آن ها هیچ قانونی را رعایت نمی کنند.

بند بدنه: (نه فکر می کنم آن ها هم هر کدام …… از ضخره های سخن و عمودی آن بالا رفت)

بند نتیجه: (در چنین چهاراهه ایی هیچ چراغ قرمزی نیست …… چراغ راهنمای پیش روی ما سبز می شود و به راه می افتیم)

بند جمع بندی: ندارد

ب) وجود چه عناصری در این متن سبب شده است آن را قطعه ادبی بنامیم؟ّ آنها را در متن مشخص کنید.

مشاهده پدیده های طبیعی مثل زلزله روز شب …. و تلفیق آن ها با خیال و احساس قطعه ادبی می سازد به شرط این که در شرح و تفسیر آن دقت شده و طولانی نباشد.