در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 48 مطالعات نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 48 مطالعات نهم

1. درباره علل و عوامل نابرابری و توسعه انسانی در جهان گفت و گو کنید. به نظر شما کدام عوامل  مهم ترند؟ چرا؟

عوامل داخلی، زیرا اگر مردم یک کشور سواد و آگاهی خود را افزایش و باورهای علط را کنار  گذاشته و استعدادها و فرهنگ خود را فراموش نکرده و ایمان و بتور، پشتکار، وحدت، مشارکت دو  طرفه بین ملت و حکومت باشد هرگز اجازه دخالت بیگانگان به کشور داده نخواهد شد و همین باعث  رشد و ترقی کشورشان می گردد.