در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 48 نگارش دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 48 نگارش دوازدهم

می توانید بگویید در جمله «چراغ درختان که زرد و قرمز می شود، پاییز از چهارراه فصل ها می گذرد.» چه آرایه هایی دیده می شود؟

تشبیه: چهارراه فصل >>> فصل ها به چهارراه تشبیه شده است.

وجه شبه: چهار >>> بین فصل و راه

مراعات نظیر 1: چراغ زرد، قرمز چهارراه

مراعات نظیر 2: درختان، پاییز، فصل

تشخیص و استعاره مکنیه: گذر کردن پاییز از چهارراه