در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 48 پیام های آسمانی نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 48 پیام های آسمانی نهم

به نظر شما چرا برخی از کشورهای غربی در کتاب و یا فیلم های خود سعی می کنند شخصیت مهربان امام زمان (عج) را به صورت فردی خشن وجنگ طلب نشان دهند؟

زیرا ظهور امام زمان (عج) مخالف منافع آنان است و بدین وسیله سعی دارند مردم را از امام و قیام ایشان دور سازند