در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 49 ریاضی سوم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 49 ریاضی سوم

1- طول این مداد را با خط کش اندازه گرفته‌ایم. جاهای خالی را پر کنید.

image 3

2- اندازه‌ی درِ یک خودکار را با خط کش اندازه گرفته‌ایم. جاهای خالی را پر کنید.

image 4

3 در شکل زیر، 2 قرص نان و کسری از یک نان را می‌بینید. 

image 5

برچسب شده در: