در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 49 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 49 ریاضی چهارم

یک کارخانه‌ی هواپیماسازی هر ماه 16 هواپیمای بدون سرنشین تولید می‌کند. این کارخانه در یک سال چند تا از این هواپیماها می‌سازد؟

جواب فعالیت صفحه 49 ریاضی چهارم
جواب فعالیت صفحه 49 ریاضی چهارم

راه حلّ تعدادی از دانش آموزان در اینجا دیده می‌شود. توضیح دهید هر کدام برای به دست آوردن جواب چه کرده است.


راه حل‌های ناقص را کامل کنید.


راه حلّ امیر: یک سال 12 ماه است، پس باید 12 را در 16 ضرب کنیم:

12×16=(10+2)×16
10×16=160
2×16=32

image 373

راه حلّ بهمن‌: من حاصل ضرب را به کمک شکل پیدا می‌کنم:

image 375

راه حلّ آرش‌: من هم جواب را با شکل پیدا می‌کنم امّا شکل من کمی فرق دارد.

image 376

راه حلّ وحید: تفاوتی ندارد که 12 را به صورت (10+2) بنویسیم و در 16 ضرب کنیم و یا 16 را به صورت (10+6) بنویسیم و در 12 ضرب کنیم:

image 372

آیا شما راه حلّ دیگری را پیشنهاد می‌کنید؟

گام به گام سایر صفحات درس ضرب دو عدد دو رقمی