در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 49 علوم دوم همراهش ما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 49 علوم دوم

به کمک دوستان خود تصاویر جدول صفحه‌ی قبل را در دو دسته قرار دهید و هر دسته را نام‌گذاری کنید.

1- اجسامی مثل چراغ قوّه و خورشید و هر جسمی که از خودش نور بدهد، چشمه‌ی نور است.

چه اجسام دیگری از خودشان نور دارند؟

لامپ روشن- چراغ قوه- کبریت روشن- شمع روشن- شعله گاز- فانوس روشن- آتش- خورشید- چراغ راهنما

2- بیشتر چیزهایی که می‌بینیم، چشمه‌ی نور نیستند. یعنی از خود نور ندارند و برای دیدن آن‌ها نور لازم است.

چرا در روز روشن که لامپ‌ها روشن نیستند، می‌توانیم ببینیم؟

چون نور خورشید همه جا را روشن کرده است.

برچسب شده در: