در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 49 علوم چهارم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 49 علوم چهارم

وسایل و موادّ لازم: ماژیک ضدّآب، مداد و دفترچه‌ی یادداشت، ذرّه بین، سکّه، تعدادی سنگ

1- تعدادی سنگ گوناگون را از محل زندگی‌تان جمع‌آوری کنید و به کلاس بیاورید.
2- سنگ‌ها را با ماژیک شماره‌گذاری کنید.
3- سنگ‌ها را به دقّت مشاهده کنید.
4- سکّه‌ای را روی هریک از سنگ‌ها بکشید. چه چیزی مشاهده می‌کنید؟
5- سنگ‌ها را با ذرّه‌بین دوباره مشاهده کنید.

جواب فعالیت صفحه 49 علوم چهارم

نتیجه‌ی مشاهده‌های خود را در جدول زیر بنویسید.

مشاهده‌هارنگصافی یا زبریاندازه‌ٔ ذرّه‌های تشکیل دهندهسکّه روی سنگ خراش
شماره‌ٔ سنگریزدرشتایجاد می‌کندایجاد نمی‌کند
1زردزبر ** 
2سفیدزبر* * 
3سفیدصاف*  *
4قهوه‌ایصاف* * 

برچسب شده در: