در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 49 مطالعات نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 49 مطالعات نهم

2. با توجه به آنچه درباره مستعمره شدن آفریقا می دانید، فکر می کنید چه ارتباطی بین پایین بودن شاخص های توسعه انسانی در بیشتر کشورهای آفریقایی و بالابودن آن در بیشتر کشورهای اروپایی و آمریکایی شمالی وجود دارد؟

زمانی که کشور های اروپایی به قدرت رسیدند و در علوم مختلف به ویژه ساخت انواع کشتی تقریبا سرآمد شدند، دست به استعمار و غارت منابع زدند و دراین صورت تجارت برده هم رونق گرفت. با برده داری اروپاییان، آفریقایی ها فرصت های مختلف برای پیشرفت را از دست دادند و اروپاییان بانفوذی که داشتند مانع پیشرفت آفریقاییان می شدندو تا به امروز نیز با دخالت این کشورهای مستکبر و غارت منابع و تولید ناخالصی و فروش آن ها به صورت گسترده در جهان، سود خوبی بدست آورده اند و به کشورهای آفریقایی ضررهای سنگینی زده اند.

3. نمودار الف و شکل ب را توضیح دهید.

image 24
جواب فعالیت صفحه 49 مطالعات نهم

در20 سال اخیر توسعه انسانی درایران ازسال1980 تا 2011 همواره سیر صعودی داشته و ایران را در بین کشورهای منطقه در رتبه دوم قرار داده ولی از سال 2011 به بعد این توسعه به دلیل تحریم های بین المللی توسط کشورهای قدرتمند، مخصوصاً تحریم نفتی ثابت مانده است.