در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 49 مطالعات هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 49 مطالعات هشتم

١- کاربرگۀ شمارۀ (5) عصر جاهلیت را انجام دهید.

                                       کاربرگۀ شمارۀ 5       عصر جاهلیت

با مطالعه متن درس 9، نشانه های عصر جاهلیت را از متن استخراج نمایید و در دایره ها قرار دهید.

image 52