در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 49 پیام های آسمانی نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 49 پیام های آسمانی نهم

با دوستان خود گفت و گو کنید و بگویید برای اینکه ما نیز لیاقت حضور در جمع یاران امام زمان (عج) را داشته باشیم، چگونه باید زندگی کنیم.

با بردباری، خوش رفتاری، همسایه داری، ترویج کارهای نیکو، آزار ندادن دیگران و مهربانی با مردم می توانیم از یاران آن حضرت باشیم. (ان شاءالله)