در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 5 تاریخ یازدهم انسانی همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 5 تاریخ یازدهم انسانی

بررسی شواهد و مدارک

 متن زیر دربارهٔ شیخ حسن جوری، رهبر مذهبی سربداران ازکتاب روضه الصفا، تألیف میرخواند انتخاب شده است. متن را به دقت بخوانید و به سؤاالت زیر پاسخ دهید.

»شیخ خلیفه را بامدادی از ستون مسجد به حلق آویخته یافتند و خشتی چند در زیر ستون بر یکدیگر چیده دیدند، چنانچه شخصی خود را به ریسمان آویخته باشد و بعد از این واقعه، مریدان شیخ خلیفه دست ارادت به شیخ حسن دادند و خدمتش به طرف نیشابور رفته، اهالی آن دیار را به طریق شیخ خلیفه دعوت کرد و اکثر مردم کوهپایهٔ نیشابور قدم در دایره ارادت و متابعت او نهادند و هر که  مرید می شد نام او نوشته، می گفت که حلال وقت اختفاست، و می فرمود که آلات حرب داشته موقوف اشارت باشند… مردم چنان معتقد او شدند که اگر جان می طلبیدی، روان می دادند. فقها با امیرارغون شاه…گفته که شیخ حسن اهل تشیع و سَرِ خروج دارد.  امیر ارغون شاه، امیر محمد باسق را فرستاد احوال او نماید و امیر محمد به مشهد آمده شیخ حسن و اتباع او را مردم نیک معاش یافت که به کسب علم و حرفت انتعاش می نمودند…» (روضه الصفا، ج 5، ص 4500)

1- اطلاعات ارائه شده در متن فوق بیشتر در بررسی کدام حوزه از تاریخ کاربرد دارد؟

کتاب روضه الصفا تاریخ عمومی است اما مطلب بالا بیشتر تاریخ و فیلم های محلی را روایت می کند.

2- به نظر شما میرخواند چه دیدگاهی نسبت به شیخ حسن جوری دارد؟

با توجه به لحن ارائه شده دیدگاهی مثبت دارد.

3- با توجه به متن فوق، آیا می توان گفت میرخواند نسبت به مغولان با دیدگاه انتقادی قلم زده است؟

با توجه به لحن بیان گونگی به قتل رسیدن شیخ خلیفه می توان فهمید دیدگاهی انتقادی نسبت به آن ها (مغولان) داشته است.