در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 5 ریاضی و آمار دوازدهم انسانی همراه شما هستیم

جواب فعالیت صفحه 5 ریاضی و آمار دوازدهم انسانی

1) اگر افراد AوBوC بخواهند در یک همایش سخنرانی کنند، این عمل به چند طریق امکان‌پذیر است؟

image 35

2) با ارقام 2، 7، 4، 5 و 6 چند عدد 5 رقمی (بدون تکرار ارقام) می‌توان نوشت؟

image 36