در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 5 مطالعات نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 5 مطالعات نهم

جواب فعالیت صفحه 5 مطالعات نهم
جواب فعالیت صفحه 5 مطالعات نهم

3- ایران در نیمکره شمالی قرار دارد یا نیمکره جنوبی؟ نیمکره شرقی یا نیمکره غربی؟ چگونه می‌فهمید؟


پاسخ: ایران در نیمکره شمالی به دلیل قرار گرفتن در قسمت بالای خط استوا و در نیمکره شرقی قرار دارد چون در سمت شرق نصف‌النهار مبدأ قرار دارد.

4- چند کره جغرافیایی به کلاس بیاورید. هر گروه با یک کره کار کند.


الف) مدار استوا، مدار قطبی شمال، مدار قطبی جنوب، مدار راس‌السرطان و مدار رأس الجدی را روی کره پیدا کنید و نشان دهید.

بر عهده شما

ب) نصف‌النهار مبدأ را پیدا کنید و درجه آن را بخوانید. امتداد نصف النهار مبدأ را در آن سوی کره پیدا کنید و درجه آن را بخوانید.

درجه نصف‌النهار مبدأ برابر با صفر است و امتداد آن در آن سوی کره عدد 180 است.