در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 5 مطالعات پنجم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 5 مطالعات پنجم

2) با راهنمایی معلّم، یک نفر از دانش آموزان موضوعی را انتخاب کند و درباره ی آن صحبت کند. سه نفر هم به عنوان شنونده به حر فهای او گوش دهند.

پس از پایان صحبت های او، دانش آموزان نظرشان را درباره ی این گفت وگو بیان کنند.

 آیا گوینده و شنون دگان نکات صحیح گف توگو را رعایت کردند؟ چه نکاتی را؟

3) برای هر یک از موقعیّت های زیر، جمله ای مؤدّبانه و محترمانه بنویسید.

* فهیمه روی پیشخوان کتابخانه مجلّه ای را می بیند. دوست دارد آن را بردارد و ورق بزند. پس به خانم کتابدار می گوید:

* ببخشید. آیا می توانم این کتاب را مطالعه کنم.

* رضا دارد با عمویش صحبت می کند. ناگهان تلفن زنگ می زند. رضا می خواهد به تلفن جواب بدهد. پس به عمویش می گوید:

* ببخشید. با اجازه‌تان به تلفنم پاسخ دهم.

* امین در اتوبوس نشسته است که پیرمردی وارد می شود. او از روی صندلی باند می شود و جای خود را به پیرمرد می دهد. پیرمرد از او تشکر می کند. امین در جواب می گوید:

* خواهش می کنم. وظیفم است که احترام بزگترها را حفظ کنم.

* زنگ تفریح است. آزاده در حیاط مدرسه به طرف دوستش می دود که ناگهان تنه اش به یکی از دانش آموزان کلاس دوم برخورد می کند. به او می گوید:

* ببخشید. من از اینکه باعث اذیت شدنتان شدم، عذرخواهم.

4) در هر یک از موقعیت های زیر، کدام اصل گفت‌و‌گو رعایت نمی شود؟ جای خالی را پر کنید.

حفظ حریم شخصی  –  دقّت و توجّه به سخنان  –  انتخاب زمان مناسب گفت و گو  –   قطع نکردن حرف گوینده

* ناهید از موضوعی ناراحت است و با دوستش صحبت می کند. دوستش مدام کتابش را ورق می زند و به آن نگاه می کند.

دقّت و توجّه به سخنان

* پدر مرتضی مشغول تعمیر اتومبیلش است. امّا مرتضی دارد ماجرای بازی فوتبال با بچّه ها را برای او تعریف می گند.

* انتخاب زمان مناسب گفت‌و‌گو

* معلّم سؤالی طرح کرده و سوسن در حال پاسخ دادن به آن است. یکی از دانش آموزان مرتّباً بدون اجازه گرفتن، پاسخ های صحیح را بیان می کند.

* قطع نکردن حرف گوینده

* حسن از هم کلاسی اش سؤال می کند: آیا پدرت به تو به اندازه‌ی برادر بزرگت پول توجیبی می دهد؟

* حفظ حریم شخصی