در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 50 تفکر و سبک زندگی هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 50 تفکر و سبک زندگی هشتم

با توجه به تجربیات خود و دوستانتان تأثیرات اینترنت را در حوزه های مختلف زندگی بیان کنید.

ردیفحوزهمزایامعایب
1کسب و کار و خرید و فروشاین نوع فعالیت را آسان تر کردهراحت تر شدن کلاه برداری در آن
2اخبار و اطلاع رسانیسریع تر فهمیدن اخبار جهانبعضی از اخبار، خبر کذب هستند
3تفریح و سرگرمیهیجان اتگیزتر و به صورت گروهیوجود بازی های مخرب روان
4ارتباطات و تعاملات روزمرهکسترده و همه جانبهگاهی عدم رعایت اصول اخلاقی
5آموزش و مسائل علمیدسترسی ساده و گستردهبالا بودن مسائل شبه علمی